Waarom en voor wie?

Somedi hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Via deze privacyverklaringen informeren we je over de verwerking van je persoonsgegevens, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Somedi verwerkt persoonsgegevens van patiënten, zorgverleners, artsen, websitebezoekers, leveranciers, sollicitanten, …. Voor elk van deze groep betrokkenen lichten we de verwerking van persoonsgegevens specifiek toe.

Wie is verantwoordelijk?

Somedi organiseert de zorg die ze samenbrengt in 3 afdelingen: Labo, RX en polikliniek.

Somedi, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 267, 2220 Heist-op-den-Berg:

is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van patiëntenzorg en -administratie voor het labo. Somedi treedt hier op als verwerkingsverantwoordelijke

verwerkt in opdracht van de specialisten en zorgverleners, werkzaam binnen de polikliniek, jouw persoonsgegevens t.b.v. je medisch en administratief dossier. Somedi treedt hier op als verwerker voor specialisten en zorgverleners en faciliteert bij eventuele vragen over jouw dossier. Voor medische vragen of vragen over jouw gezondheid, kun je bij je specialist of zorgverlener terecht.

Is er doorgifte van gegevens buiten de EU?  

Somedi bewaart en verwerkt je gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Somedi verkiest ook enkel IT-systemen te gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn. Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de EU, kan Somedi gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, mits deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de GDPR.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Somedi stelt alles in het werk om jouw privacy te kunnen garanderen. Somedi heeft beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is de toegang tot jouw persoonsgegevens strikt beperkt.

Somedi heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle medewerkers die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle zorgverleners in dienst van Somedi, zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Somedi hanteert een toegangsbeleid op al haar de systemen.

Somedi ziet erop toe dat derde partijen die jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken de nodige maatregelen nemen om je privacy te beschermen. Somedi eist van elke verwerker of derde waarmee zij samenwerkt, dat zij de GDPR te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de GDPR.

De servers en apparaten van de medewerkers van Somedi zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

Somedi maakt back-ups van haar systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Somedi test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen.

Somedi heeft een data protection officer aangesteld.

Update van de privacyverklaringen  

Somedi behoudt zich het recht om haar privacyverklaring(en) aan te passen. De meest recente versie vind je altijd op www.somedi.be/privacy

Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Somedi je via haar website of andere communicatiekanalen.

Cookies

Op onze website www.somedi.be maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van je computer.

Cookies worden ingedeeld in essentiële en niet-essentiële cookies. Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Niet-essentiële cookies zijn cookies die kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden. Somedi vraagt je toestemming voor het gebruik ervan.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid. 

Camerabewaking

Om de veiligheid in de gebouwen en op de parking te garanderen en om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te bewaken, heeft Somedi op bepaalde locaties in en rondom de gebouwen beveiligingscamera’s geplaatst.

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen of toegangen van Somedi waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker of patiënt van Somedi wordt gefilmd.

Somedi verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van Somedi om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen onze organisatie.

Somedi bewaart de beeldopnamen gedurende 30 dagen en deelt de gegevens niet met anderen, tenzij aan het gerecht en de politiediensten indien noodzakelijk bij risico, misdrijf of een gevaar.

Je hebt het recht tot inzage in de beelden die Somedi van je heeft gemaakt, op voorwaarde dat hiermee de privacy van andere personen niet geschonden wordt, aangezien op het beeldmateriaal ook andere gegevens kunnen verwerkt worden.

Elk verzoek tot inzage dient gemotiveerd te zijn, Somedi zal per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven.

Een melding of contact nemen?

Mocht je een vraag hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, een indruk of aanwijzing van misbruik, laat ons je bezorgdheid direct weten via veiligheid@somedi.be of via het contactformulier  .

Je hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Functionaris gegevensbescherming

Somedi heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. De DPO adviseert inzake bescherming van persoonsgegevens en bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Contact: veiligheid@somedi.be