Somedi verwerkt persoonsgegevens van zorgverleners (huisartsen, specialisten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, bandagisten, …):

 • die laboaanvragen doen of afspraken maken voor hun patiënt;
 • om in het kader van patiëntenzorg verslaggeving te kunnen ontvangen;
 • die bestellingen plaatsen voor medisch materiaal;
 • om algemene communicatie te voeren met de zorgverleners.

Als besloten vennootschap verwerkt Somedi ook persoonsgegevens van huisarts-vennoten.

1. Welke gegevens verwerken we over je als zorgverlener?

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • persoonlijke kenmerken (bv. geboortedatum);
 • beroep en betrekking (bv. ondernemingsnummer);
 • financiële gegevens (bv. rekeningnummer);
 • locatiegegevens (IP-adres);
 • RIZIV-nummer.

2. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Somedi verwerkt je persoonsgegevens die ze rechtstreeks van jou ontvangt, bv. bij aanmaak van een account of onrechtstreeks ontvangt, bv. als patiënt huisarts vermeldt bij inschrijving of als zorgverlener gegevens van arts vermeldt als ontvanger in kopie.

3. Waarom verwerken we deze gegevens?

Somedi verwerkt de persoonsgegevens van zorgverleners voor:

 • het opvolgen van de laboaanvragen;
 • bezorgen van de resultaten aan de betrokken zorgverleners (aanvrager, huisarts, …);
 • account- en toegangsbeheer tot de systemen;
 • het opvolgen van bestellingen via KOSAM;
 • het opvolgen van geplande afspraken;
 • communicatie met zorgverleners (bv. nieuwsbrief, uitnodiging, …).
 • Somedi verwerkt de gegevens voor uitvoeren van een overeenkomst (bv. bestelling), het naleven van wettelijke verplichtingen (bv. bijhouden medisch dossier) en voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (bv. communicatie).

4. Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden enkel gedeeld met derde partijen indien noodzakelijk voor de vermelde doeleinden. Dit kan bv. een IT-leverancier zijn in het kader van een gebruikte toepassing.

Met deze partijen maakt Somedi de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5. Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Somedi verwerkt je gegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden gedurende de tijd die nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen van toepassing op Somedi en eventuele verjaringstermijnen die gelden o.a. op het gebied van boekhouding etc..

6. Wat zijn jouw privacy-rechten?

6.1 Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

6.2 Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

6.3 Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Somedi nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

6.4 Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing indien van toepassing.

6.5 Recht op vergetelheid

Je hebt het recht om te vragen je persoonsgegevens te verwijderen als je van mening bent dat Somedi bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Neem dan contact op via veiligheid@somedi.be