Je bent patiënt van het labo van Somedi of je bent patiënt bij een specialist of zorgverlener die raadpleging houdt in de polikliniek van Somedi.

In het kader van patiëntenzorg en patiëntenadministratie, worden persoonsgegevens verwerkt.

1. Welke gegevens verwerken we over je als patiënt?

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geboortedatum, geslacht, taal, huisarts, ...);
 • rijksregisternummer;
 • gegevens m.b.t. je gezondheid;
 • beeldmateriaal (bv. foto’s van onderzoek, recovery bewaking, …);
 • ziekenfondsgegevens.

2. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Somedi kan jouw persoonsgegevens verzamelen op verschillende manieren:

 • Door ze rechtstreeks aan jou te vragen, bv. bij invullen contactformulier, tijdens inschrijving, persoonlijk gesprek, …;
 • Door ze onrechtstreeks te verkrijgen, bv. via een arts die jouw gegevens doorgaf, via een overheidsdienst, ziekenfonds, ….;
 • Door het inlezen van je eID wanneer je je aanbiedt bij je arts of in de polikliniek;
 • Door het raadplegen van authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals bv. het Rijksregister, waarvoor Somedi de nodige machtigingen heeft (beraadslaging nr. 42/2011 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister).

3. Waarom verwerken we deze gegevens?

Somedi verwerkt je persoonsgegevens enkel op rechtmatige basis. Dit kan zijn:

 • Wanneer regelgeving of rechtspraak ons hiertoe verplicht of van toepassing is op de verwerkingen die we doen in opdracht van de arts of zorgverlener;
 • Op basis van een overeenkomst (bv. aangevraagd onderzoek);
 • Het laboratorium van Somedi is wettelijk verplicht om een medisch dossier aan te leggen voor laboratoriumonderzoeken.

Somedi verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van medische analyses in het laboratorium of bij externe laboratoria voor specifieke onderzoeken;
 • Het ter beschikking stellen van je resultaten aan zorgverleners;
 • Administratie en facturatie van de onderzoeken.

In opdracht van de specialist of zorgverlener, verbonden aan de polikliniek, verwerkt Somedi jouw persoonsgegevens voor:

 • Organiseren van de nodige onderzoeken binnen de polikliniek;
 • Organiseren van onderzoeken op de dienst radiologie;
 • Ter beschikking stellen van de onderzoeksresultaten in een medisch dossier voor de specialist of zorgverlener;
 • Het verzorgen van de patiëntenadministratie en afsprakencentrale voor de specialist of zorgverlener.

4. Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Je medisch dossier is enkel toegankelijk voor specialisten, zorgverleners en bevoegde medewerkers van Somedi om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden. Andere gegevens zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die jouw dossier administratief opvolgen. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan:

 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar, …), je vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat, …) of iemand die hiervoor een mandaat of jouw akkoord heeft gekregen;
 • Onderaannemers of partners van Somedi (bv. partijen die Somedi ondersteunen in medische analyses of bij de uitvoering van diensten, activiteiten en producten die Somedi aanbiedt);
 • Een derde (instanties binnen de sociale zekerheid, ziekenfonds, RIZIV, CoZo, overheid, ...);
 • Andere zorgverleners (bv. huisarts, apotheker, …), indien nodig voor een goede zorgverlening.

Op individuele basis is externe uitwisseling mogelijk na een gerechtelijk bevel of bij wanbetaling. In het laatste geval worden er persoonsgegevens aan een aangestelde voor bemiddeling of invordering van de schuld doorgegeven. Voor alle vragen rond minnelijke en gerechtelijke betalingsopvolging dien je je rechtstreeks tot deze aangestelde te richten.

Met deze derden maakt Somedi de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Je persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan derden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

5. Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Somedi verwerkt je gegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden gedurende de tijd die nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken, rekeninghoudend met de wettelijke bewaartermijnen van toepassing op Somedi of volgens de afspraken met de arts of zorgverlener om aan zijn bewaarplicht te voldoen.

6. Wat zijn jouw privacy-rechten?

6.1 Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

6.2 Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

6.3 Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Somedi nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

6.4 Recht om de toestemming in te trekken

Voor verwerkingen die (louter) hebben plaatsgevonden op grond van toestemming heb je te allen tijde het recht de toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

6.5 Recht van bezwaar

Je kan bezwaar aantekenen wanneer Somedi je persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

6.6 Recht op overdracht van gegevens

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan Somedi hebt verstrekt te verkrijgen in een machineleesbaar formaat, en te laten overdragen aan een andere partij, als de verwerking berust op toestemming of overeenkomst of als de verwerking via geautomatiseerde procedés gebeurt.

 

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Neem dan contact op via veiligheid@somedi.be